EMAIL ADDRESS PASSWORD จดจำฉัน    
 
                                   
มาแล้วจ้าเว็บไซต์ Thailand Super Deal มานำข้อเสนอท่องเที่ยวดีๆจากสถานประกอบการต่างๆมากมาย พร้อมทั้งตลาดกลางไว้สำหรับ ประกาศ/โฆษณา เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยจ้า
สมัครการใช้งานอย่างรวดเร็วโดยใช้ บัญชีการใช้งาน Facebook
อีเมลล์ : *
รหัสผ่าน :
(โปรดใส่รหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไปค่ะ)
ยืนยันรหัสผ่าน :
ชื่อสถานประกอบการ:
(**เฉพาะสถานประกอบการค่ะ)
ชื่อ :
นามสกุล :
หมายเลขบัตรประชาชน : *
วันเกิด : - -
เพศ : ชาย หญิง
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
มือถือ :
จังหวัด :
รูปภาพประจำตัวหรือ
โลโก้สถานประกอบการ :
ขนาด (160x160 pixel)
สิทธิส่วนตัว แสดงอีเมลล์
แสดงชื่อ
แสดงโทรศัพท์
 
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน
 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำเว็บไซต์ www.ThailandSuperdeal.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อเป็นการเปิดช่องทางทางการขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่าระบบ “Travel Market” แก่ผู้ใช้บริการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดพื้นที่ในการซื้อขายสินค้าผ่านบนเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์ของท่านได้ การใช้บริการบนเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้โดยละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้เข้าเว็บไซต์แล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทุกประการ
 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการในรูปแบบของระบบ “Travel Market” เท่านั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการตามที่ลงประกาศของผู้ใช้บริการ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์แต่อย่างใด ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น
 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาอยู่เสมอ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์หรือทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาดที่เกิดจากความล่าช้าของเนื้อหาไม่ว่าจะมีผู้ใดแจ้งหรือแนะนำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อนหน้าถึงปัญหาดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
 4. ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด และตกลงจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้ใช้บริการต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของผู้ใช้บริการ (user account) และต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (username) และรหัส (password) ของผู้ใช้บริการให้เป็นความลับ
 5. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า สินค้าและ/หรือบริการ ตลอดจนเนื้อหาในเว็บไซต์ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ขายเท่านั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณ และความระมัดระวังในการติดต่อ ซื้อขาย หรือกระทำธุรกรรมอื่นใดผ่านเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งต่อสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงคุณภาพ ปริมาณ ราคา และระยะเวลาในการส่งมอบ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น
 6. ผู้ขายต้องนำเสนอข้อมูลและ/หรือรูปภาพของสินค้าและ/หรือบริการอย่างถูกต้อง และต้องเป็นสินค้าและ/หรือบริการที่มีอยู่จริง มีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามที่พรรณนา มีราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับร้านค้าอื่นทั่วไป และสินค้าและ/หรือบริการนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากผู้ขายฝ่าฝืน เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบจะดำเนินการลบเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
 7. ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าและเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง หากมีปัญหาในเรื่องการจัดส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นความล่าช้า หรือการสูญหายหรือบุบสลายของสินค้า หรือเหตุใดๆ ก็ตาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่รับประกันและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการ หากมีปัญหาใดเกิดขึ้นผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องดำเนินคดีแต่เพียงผู้เดียว
 8. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ลงข้อความและรูปภาพที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบุคคลที่สาม และมีลักษณะขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณี ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมไม่สุภาพมีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้
 9. ผู้ใช้บริการจะไม่นำเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่นไปทำซ้ำ เผยแพร่หรือแจกจ่ายบนเว็บไซต์อื่นหรือเสนอแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
 10. ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่จดหมายขยะ (Spam), จดหมายลูกโซ่ (Chain Letters), การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต (Internet Schemes) หรือแชร์ลูกโซ่ (Pyramid Schemes) ลงบนเว็บไซต์นี้และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเผยแพร่ไวรัส (Viruses) หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์นี้และผู้ใช้บริการอื่น
 11. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ และผู้ใช้บริการจะไม่นำเครื่องหมายการค้าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือของบุคคลที่สามไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือในประการใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 12. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ระงับหรือยกเลิกเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเมื่อใดก็ได้ ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 13. หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือกระทำการใดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการยกเลิก จำกัดการใช้หรือการเข้าถึงบริการและเนื้อหาของผู้ใช้บริการนั้น หรือระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราว แต่หากผู้ใช้บริการยังคงดำเนินการต่อไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการยกเลิกสมาชิกของผู้ใช้บริการและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 14. เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
 15. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเว็บไซต์นี้เมื่อใดและอย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือโดยปริยายว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว
 16. เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การดำเนินคดีและการพิจารณาคดีทั้งหมดจะต้องกระทำที่ศาลไทย เว้นแต่จะมีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายให้เป็นประการอื่นใด
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

     โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ www.thailandsuperdeal.com ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาจทำการบันทึกชื่อโดเมน (Domain name) เพื่อใช้รวบรวมในการจัดทำสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น
     หากในการใช้บริการในส่วนใดของเว็บไซต์นี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีข้อความขึ้นเพื่อเตือนและสอบถามความยินยอมของท่านในทุกครั้ง ทั้งนี้ การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ และได้รับสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ทางเว็บไซต์จะจัดให้แก่สมาชิกเท่านั้น
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่เผยแพร่ จำหน่าย หรือให้เช่า ซึ่งข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น email address เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือบริการต่างๆ ที่ท่านสนใจจากบริษัทชั้นนำ แต่หากท่านไม่ประสงค์จะรับโฆษณาหรือข้อมูลการตลาดอีกต่อไป สามารถยกเลิกบริการนี้ได้จากหน้าข้อมูลสมาชิกของท่าน
     อนึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนและพิจารณาคดีของเจ้าพนักงาน
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบในการปกป้องและดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นความลับและปลอดภัย แต่ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่สามารถการันตีได้ว่า จะไม่มีการจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม
     นโยบายการปกครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะคุ้มครองแต่เฉพาะการใช้งานบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์อื่นใด และจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก
ฉันได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้งาน และ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 
 

Follow us on Facebook

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน
เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400, ประเทศไทย
โทร: 02 250 5000, TAT Call Center: 1672
Copyright © 2011 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย